Algemene voorwaarden

 Algemene-, betaling- en levering voorwaarden BASS MARINE

 Definities en toepasselijkheid

 BASS MARINE: BASS MARINE, gevestigd te Drunen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch, hierna te vernoemen als BASS MARINE.

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aan BASS MARINE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten of uitvoeren van diensten.
Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door BASS MARINE. Hier valt zeker onder te verstaan: Leveren van pontons, drijvende steigers, loopplanken, relingen, toegangsmogelijkheden voor nautische doeleinden, opvaarsteigers, bootliften, boeien, golfbrekers, vrijetijd artikelen, verankering systemen en alle bijbehorende accessoires of ieder overig product door BASS MARINE gevoerd.
Diensten: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting. Hier valt zeker onder: verhuur van pontons en aanverwante artikelen alsmede de advisering op het gebied van ponton en/of steiger constructies, installatie van de in artikel 1.3 genoemde producten alsmede overige advies en installatie werkzaamheden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van BASS MARINE die strekken tot het verlenen van diensten, het verkopen van producten of het verhuren van producten.
De toepasselijkheid van de door de afnemer/wederpartij gehanteerde inkoop, algemene of eventuele andere voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met BASS MARINE.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail berichten.
De opdrachtgever c.q. de koper c.q. de huurder zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 1: OVEREENKOMSTEN

1.1 Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.
1.2 Mondelinge afspraken binden BASS MARINE eerst nadat deze schriftelijk door BASS MARINE zijn bevestigd, dan wel zodra BASS MARINE met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
1.3 Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door BASS MARINE bindend. 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

2.1 Offertes van BASS MARINE zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft BASS MARINE het recht het aanbod binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 De door BASS MARINE gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit kosten van lokale overheden, douane- en havengelden, reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
2.3 Getoonde en/of verstrekte brochures, monsters, modellen, opgaven van kleuren en afmetingen, informatie op websites alsmede andere door BASS MARINE verstrekte gegevens en omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.4 De in het vorige lid van dit artikel genoemde brochures, monsters, modellen e.d. blijven te allen tijde eigendom van BASS MARINE, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van BASS MARINE te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van BASS MARINE niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
2.5    A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is BASS MARINE gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door BASS MARINE en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is BASS MARINE gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
B. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN

3.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BASS MARINE het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.
3.2 Indien de opdracht met zich meebrengt dat BASS MARINE met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting een leider onder hen aan te stellen alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid, in overleg met BASS MARINE en afhankelijk van de instemming van BASS MARINE, aan hem delegeren.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

4.1. In beginsel dient de wederpartij zich te gedragen in de geest van al wat in deze algemene voorwaarden en overige overeenkomsten tussen BASS MARINE en wederpartij is bepaald.
De wederpartij dient er voor te zorgen dat:

A. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) tijdig aanwezig zijn, maar daarnaast dat aan BASS MARINE alle medewerking, gegevens en inlichtingen worden verschaft welke BASS MARINE noodzakelijk of nuttig acht, teneinde de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren. Afnemer vrijwaart BASS MARINE voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de verstrekte gegevens en goedkeuringen;

B. BASS MARINE op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de ruimte c.q. de locatie waar de overeenkomst zal worden uitgevoerd;

C. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat BASS MARINE zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;

D. de ruimte c.q. de locatie waar de overeenkomst zal worden uitgevoerd vrij is van overtollige materialen en voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen;

E. de ruimte c.q. de locatie, waar de overeenkomst wordt uitgevoerd, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door BASS MARINE te stellen eisen betreffende temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom, watertoevoer, beveiliging, toezicht en andere omgevingseisen alsmede dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden;

F. de overeengekomen materialen, apparatuur en/of hulpmiddelen tijdig in de ruimte c.q. op de locatie waar de overeenkomst zal worden uitgevoerd aanwezig zijn c.q. BASS MARINE tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, apparatuur en hulpmiddelen;

G. er sprake is van een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende risico’s;

H. BASS MARINE kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d. waarbij de energiekosten voor rekening van de wederpartij zijn;

I. op de locatie c.q. in de ruimte waar BASS MARINE dan wel de door hem ingeschakelde derden de overeenkomst dient c.q. dienen uit te voeren, de door BASS MARINE en/of de door hem ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen zoals toilet en schaftruimte aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten verbonden zijn;

J. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van BASS MARINE en/of de door hem ingeschakelde derden opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding, in welke vorm of op welke wijze dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden.
K. afnemer dient zorg te dragen voor het eenmaal jaarlijkse onderhoud van de door BASS MARINE geleverde producten, onderhoud dient te geschieden conform de wettelijke regelgeving. Wanneer afnemer dit op enigerlei wijze nalaat, vervalt zijn recht op fabrieksgarantie zoals bedoelt in artikel 7.1.
L. Afnemer dient er voor te zorgen dat indien artikel 6.9 van toepassing is, BASS MARINE de beschikking heeft over de juiste benodigdheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
M. Wanneer hetgeen beschreven in artikel 6.4, 6.5 en 6.9 van toepassing is, moet afnemer zorgdragen dat deze locatie vrij toegankelijk is, zonder dat obstakels of enige andere overtollige objecten en restmateriaal, een vrije doorgang belemmeren. Indien afnemer deze verantwoordelijkheid niet naar behoren nakomt worden alle meerkosten die hiermee gemoeid zijn doorberekend aan de afnemer.
N. Afnemer dient ervoor te zorgen dat de locatie waar BASS MARINE overgaat tot aflevering van de producten dan wel installatie van deze producten, eveneens voldoet aan alle daaraan te stellen wettelijke veiligheidseisen.

4.2 De wederpartij zal BASS MARINE tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.
4.3 BASS MARINE baseert eventuele berekeningen ten aanzien van de draagkracht en/of de belastbaarheid van te leveren zaken op de mondelinge of schriftelijke gegevens die de wederpartij verstrekt, in het bijzonder met betrekking tot het beoogde gebruik van de te leveren zaken. De wederpartij draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens volledig en juist zijn. De wederpartij vrijwaart BASS MARINE voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
4.4 Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is BASS MARINE gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen. BASS MARINE is nimmer aansprakelijk voor de schade die ontstaat door de dientengevolge opgelopen vertraging.

ARTIKEL 5: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

5.1 Bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen BASS MARINE en afnemer, wordt door BASS MARINE een levertijd aangegeven. Een door BASS MARINE opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde producten en gegevens tot de beschikking zijn van BASS MARINE, waarna BASS MARINE zal trachten om zo spoedig mogelijk levering te doen plaatsvinden.
5.2 Bij levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door BASS MARINE per transactie worden gefactureerd.
5.3 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. In beginsel vindt aflevering van producten plaats bij het depot van BASS MARINE. Afnemer kan van hieruit op eigen risico en kosten producten (laten) afhalen en/of (laten) vervoeren naar gewenste locatie.
5.4 In uitzondering op artikel 6.3, kan bij het tot stand komen van de overeenkomst op verzoek van de afnemer, een alternatieve locatie voor aflevering worden overeengekomen. Daarmee gepaard gaande transportkosten worden vooraf geoffreerd aan de afnemer.
5.5 Indien artikel 6.4 van toepassing is, betekent dit slechts dat de door afnemer bestelde producten worden afgeleverd op een overeengekomen plaats aan de openbare weg die (vrij) toegankelijk is voor vrachtwagens en heftruck.
5.6 Indien afnemer wenst dat de bestelde producten worden geleverd op een locatie, niet zijnde aan de openbare weg dan wel een niet begaanbare weg, worden hiervoor meerkosten geoffreerd en achtereenvolgens in rekening gebracht.
5.7 Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door BASS MARINE te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. BASS MARINE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.8 In beginsel is afnemer zelf verantwoordelijk voor de installatie van de door BASS MARINE geleverde producten, ook indien hetgeen bepaald in artikel 6.4 en 6.6 van toepassing is.
5.9 Op verzoek van de afnemer kan BASS MARINE zorgdragen voor de installatie van de door afnemer bestelde producten. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden vooraf geoffreerd aan de afnemer.
5.10 Eventueel restmateriaal dat overblijft nadat BASS MARINE heeft zorggedragen voor de installatie van de geleverde producten, dient door afnemer zelf te worden afgevoerd. Indien afnemer dit wenst kan tegen een vooraf overeengekomen tarief BASS MARINE de afvoer van restmateriaal doen geschieden.
5.11 Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de diensten te verlenen c.q. de werkzaamheden te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt BASS MARINE zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de verlening van de diensten c.q. de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. BASS MARINE stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verlenen diensten c.q. de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij BASS MARINE in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten c.q. de diensten te verlenen en/of de zaken te leveren.
5.12 Indien de wederpartij ook na verloop van de door BASS MARINE gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verlenen diensten c.q. de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft BASS MARINE het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5.13 Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
5.14 BASS MARINE is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

6.1 BASS MARINE kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke getekende overeenkomsten, vergunningen, producten en gegevens tot zijn beschikking heeft / dan wel in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
6.2 Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van BASS MARINE niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is BASS MARINE gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
6.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan BASS MARINE niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft BASS MARINE het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. BASS MARINE heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door BASS MARINE verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
6.4 Alle onkosten welke door BASS MARINE in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 7: MEER- EN MINDERWERK

7.1 Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen BASS MARINE en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door BASS MARINE te worden bevestigd waarbij minderwerk nimmer van toepassing is op de transport,- leverings-, en montagekosten.
7.2 Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats:

      A.     ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

      B.      ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of
               geschatte hoeveelheden;

      C.      in alle overige gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
7.3 Verrekening van meer- en/of minderwerk kan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeenkomen, zowel tussentijds of bij de eindafrekening geschieden echter is minderwerk nimmer van toepassing is op de transport-, leverings-, en montagekosten.
7.4 Bij minderwerk heeft BASS MARINE recht op een vergoeding van 50% van het bedrag van het minderwerk. 

ARTIKEL 8: EMBALLAGE
8.1 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage waarin de zaken worden afgeleverd, blijft eigendom van BASS MARINE en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn bestemd.

8.2 BASS MARINE is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij de wederpartij in rekening te brengen. BASS MARINE is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht en slechts gedurende een door BASS MARINE bepaalde periode na de leveringsdatum.
8.3 Indien de emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
8.4 Indien het - ter beoordeling van BASS MARINE - noodzakelijk mocht blijken, wordt de emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

ARTIKEL 9: GEBRUIK ROERENDE ZAKEN

9.1 Dit artikel is van toepassing op iedere tussen BASS MARINE en de wederpartij gesloten overeenkomst van in gebruik gave van roerende zaken (al dan niet krachtens huur en verhuur) c.q. iedere overeenkomst waarin een element van in gebruik gave van roerende zaken voorkomt.
9.2 De gebruiksperiode, de eventuele prijs, de eventuele annuleringsregeling en specifieke afspraken met betrekking tot de in gebruik te geven zaken worden vermeld in de overeenkomst.}
9.3 BASS MARINE is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de gebruiksperiode door de wederpartij moet worden voldaan.
9.4 De wederpartij dient de zaken direct bij ontvangst/levering op gebreken te controleren. Eventuele geconstateerde gebreken dient de wederpartij onmiddellijk dan wel uiterlijk binnen 4 uur, voorzien van omschrijving en digitale foto’s, bij voorkeur via email aan BASS MARINE door te geven. Indien binnen deze termijn geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
9.5 Vertragingen die buiten de schuld van BASS MARINE ontstaan tijdens laden, lossen, transport en/of op- en afbouwwerkzaamheden, alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de gebruiksperiode begrepen.
9.6 De wederpartij is verplicht de in gebruik gegeven zaken conform het doel waarvoor de zaken bestemd zijn te gebruiken en deze gedurende de gebruiksperiode in goede staat te houden. De wederpartij is tevens verantwoordelijk voor tijdens de gebruiksperiode ontstane schade.
9.7 Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de in gebruik gegeven zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van BASS MARINE.
9.8 Defecten aan de in gebruik gegeven zaken alsmede schade en verlies c.q. diefstal dienen onmiddellijk dan wel uiterlijk binnen 4 uur schriftelijk, bij voorkeur via email, aan BASS MARINE te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden en in het geval van schade voorzien van digitale foto’s.
9.9 Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door BASS MARINE dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van BASS MARINE.
9.10 BASS MARINE is - gedurende de gebruiksperiode van de in gebruik gegeven zaken - bevoegd om de toestand van en de wijze waarop van de zaken gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat BASS MARINE of diens gemachtigde toegang tot de in gebruik gegeven zaken wordt verleend.
9.11 De zaken dienen door de wederpartij bij BASS MARINE te worden opgehaald en de wederpartij zal de zaken ook bij BASS MARINE terugbrengen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De wederpartij is verplicht om - na afloop van de gebruiksperiode - de in gebruik gegeven zaken in goede staat en in de emballage waarin het is aangeleverd, op te leveren.
9.12 Indien de wederpartij - om welke reden dan ook - de in gebruik gegeven zaken niet aan BASS MARINE retourneert, is de wederpartij verplicht om BASS MARINE, naast de eventueel gederfde omzet, een schadevergoeding te betalen gelijk aan de verkoopwaarde van de in gebruik gegeven zaken.
9.13 Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen gebruiksperiode, is de wederpartij - onverminderd het recht van BASS MARINE op volledige schadevergoeding - een in redelijkheid door BASS MARINE te bepalen vergoeding verschuldigd.
9.14 De wederpartij heeft het recht om bij terug levering van de zaken en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten die nodig zijn om de in gebruik gegeven zaken terug te brengen in de staat zoals deze door de wederpartij zijn ontvangen, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - van vermissing, reinigen en herstel, komen voor rekening van de wederpartij.
9.15 Tijdens de gebruiksperiode is de wederpartij verplicht de in gebruik gegeven zaken te verzekeren tegen brand, inbraak, diefstal, roof, plundering, sabotage, storm- en waterschade en soortgelijke omstandigheden die buiten de schuld van de wederpartij tot schade kunnen leiden. De kosten van verzekering zijn voor rekening van de wederpartij.
9.16 BASS MARINE is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik, door de wederpartij zelf, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van BASS MARINE, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
9.17 De wederpartij vrijwaart BASS MARINE tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door BASS MARINE ter beschikking gestelde zaken.
9.18. De in gebruik gegeven zaken blijven te allen tijde eigendom van BASS MARINE. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de in gebruik gegeven zaken enig recht te verstrekken.
9.19 Ingeval van beslaglegging op de in gebruik gegeven zaken, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan BASS MARINE te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de in gebruik gegeven zaken eigendom zijn van BASS MARINE.
9.20. Het is de wederpartij verboden om anders over de in gebruik gegeven zaken te beschikken dan als houder voor BASS MARINE. De wederpartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de in gebruik gegeven zaken bevoegd is.
9.21 De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat de wederpartij:

- in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt;
- (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt of aanvraagt;
- onder curatele of bewind wordt geplaatst;
- zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;
- bodembeslag wordt gelegd namens de fiscus;
- op andere wijze het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen verliest.

ARTIKEL 10: KLACHTENREGELING

10.1 De wederpartij is verplicht eventuele klachten over de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de verlening van de diensten - ten tijde van deze uitvoering c.q. dienstverlening – binnen 4 uur schriftelijk ter kennis van BASS MARINE te brengen, zodat BASS MARINE in staat kan worden gesteld de klachten te verhelpen.
10.2 Overige klachten dienen per aangetekend schrijven binnen 5 dagen na uitvoering van de overeenkomst aan BASS MARINE te worden gemeld.
10.3 Indien klachten niet binnen de bovenvermelde termijnen aan BASS MARINE kenbaar zijn gemaakt, worden de werkzaamheden geacht correct te zijn uitgevoerd c.q. de diensten geacht correct te zijn verleend.
10.4 Het uiten c.q. indienen van klachten schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
10.5 BASS MARINE dient in staat te worden gesteld een klacht te onderzoeken.

ARTIKEL 11: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

11.1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidings bon en onmiddellijk dan wel uiterlijk binnen 4 uur, voorzien van omschrijving en digitale foto’s, bij voorkeur via email aan BASS MARINE door te geven. Indien binnen deze termijn geen melding van zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
11.2 Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan BASS MARINE te worden gemeld.
11.3 Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan BASS MARINE zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
11.4 Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
11.5 BASS MARINE dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van BASS MARINE indien laatstgenoemde vooraf daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
11.6 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door BASS MARINE te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij BASS MARINE de reclame gegrond verklaart.
11.7 Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
11.8 Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 16.7.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

12.1 BASS MARINE kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, mogelijke schade door besmetting met legionella, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van BASS MARINE, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
12.2 Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de volgende situaties:

A. voor schade aan of met voertuigen van de wederpartij op het terrein waar de overeenkomst zal worden uitgevoerd;

B. voor schade door verlies of beschadiging van eigendommen van de wederpartij;

C. voor schade aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan BASS MARINE houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van BASS MARINE staat.

12.3 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van BASS MARINE - uit welke hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde prestaties.
12.4 In alle gevallen is de termijn waarbinnen BASS MARINE tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
12.5 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die voor BASS MARINE en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van huisregels, begaan door de wederpartij en/of degenen die hem vergezellen.

ARTIKEL 13: VRIJWARING

13.1 De wederpartij vrijwaart BASS MARINE tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 14: BETALING

14.1 Betaling van onze facturen dient voor levering en/of binnen 8 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
14.2 Indien een factuur of aanbetaling na het verstrijken van de in lid 2 van dit artikel gestelde termijn respectievelijk een andere door BASS MARINE gestelde termijn niet volledig is betaald c.q. verricht:
A. zal de wederpartij aan BASS MARINE een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B. zal de wederpartij, na daartoe door BASS MARINE te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
C. heeft BASS MARINE het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. BASS MARINE zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

14.3 Ter keuze van BASS MARINE kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
14.4 Indien de wederpartij reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen, is BASS MARINE bevoegd om aan de wederpartij een deugdelijke zekerheidstelling te vragen.
14.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
14.6 Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op BASS MARINE heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
14.7 Het bepaalde onder 16.6 is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD

15.1 BASS MARINE behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens BASS MARINE heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
15.2 De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
15.3 Ingeval BASS MARINE een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van BASS MARINE vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
15.4 De wederpartij is verplicht BASS MARINE terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 16: GARANTIE

16.1 De door BASS MARINE geleverde producten hebben standaard een garantie termijn van één (1) jaar, tenzij de desbetreffende fabrikant een langere garantietermijn hanteert. De garantietermijn begint te lopen vanaf het moment van levering af fabriek. Bij levering van kunststof producten geld de standaard fabrieksgarantie. Hierbij wordt uitgegaan van een normaal gebruik met inachtneming van de belastbaarheid en de draagkracht van de geleverde zaken.
16.2 Afnemer dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient afnemer direct na ontdekking op het vervoersdocument aan te tekenen en dient BASS MARINE onmiddellijk dan wel uiterlijk binnen 4 uur, voorzien van omschrijving en digitale foto’s, bij voorkeur via email aan BASS MARINE in kennis te worden gesteld van de geconstateerde gebreken, in welk geval in nader overleg met BASS MARINE zal worden bepaald of de gebreken worden hersteld of de geleverde zaken worden vervangen.
16.3 Bij latere constatering van gebreken dient de wederpartij BASS MARINE onmiddellijk dan wel uiterlijk binnen 4 uur, voorzien van omschrijving en digitale foto’s, bij voorkeur via email aan BASS MARINE door te geven, in welk geval door BASS MARINE zal worden bepaald of de gebreken onder de garantieregeling vallen en voor wiens rekening de zaken worden hersteld of vervangen.
16.4 Indien BASS MARINE zorg draagt voor het installeren van de geleverde producten dient afnemer eventuele gebreken in de installatie onmiddellijk dan wel uiterlijk binnen 4 uur, voorzien van omschrijving en digitale foto’s en bij voorkeur via email, aan BASS MARINE te melden.
16.5 Indien de in bovengenoemde artikelen vermelde rechten van reclame niet volgens de gestelde voorwaarden en bedoelde termijnen aan BASS MARINE zijn medegedeeld, worden de producten en/of installaties geacht in goede staat te zijn ontvangen/uitgevoerd.
16.6 Indien afnemer zelf de installatie van de door BASS MARINE geleverde producten doet, heeft de afnemer geen recht van reclamatie op de eventuele ondeugdelijkheid van de installatie.
16.7 Het eventueel door BASS MARINE te retourneren bedrag, buiten de geldende fabrieksgarantie, van niet deugdelijke geleverde producten is onderhavig aan een afschrijving van tien (10) procent per jaar.
16.8 Indien de door afnemer geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn zal BASS MARINE alsnog zorgen voor een deugdelijke nakoming van de overeenkomst.
16.9 Eventuele aanspraken van afnemer op zijn recht van reclamatie schorten overige verplichtingen van afnemer voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.
16.10 Indien de door afnemer gemelde gebreken gegrond blijken te zijn betekent dit nimmer dat BASS MARINE in gebreken of in verzuim is.
16.11 Het recht op reclamatie van de afnemer vervalt indien blijkt dat afnemer bewerkingen heeft uitgevoerd of op enige andere wijze de originele aard van de geleverde producten heeft gewijzigd.

ARTIKEL 17: OVERMACHT

17.1 Ingeval nakoming van datgene waartoe BASS MARINE krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van BASS MARINE of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door BASS MARINE ingeschakelde derden of toeleveranciers dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van BASS MARINE, is BASS MARINE gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens BASS MARINE tot aan dat moment te voldoen.

17.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: slechte weersomstandigheden, besmetting met legionella, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij BASS MARINE, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL18: ANNULERING

18.1 Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk bij aangetekend schrijven en indien hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde vergoedingen aan BASS MARINE te betalen:
A. bij annulering tussen 3 en 6 kalender maanden voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is de wederpartij 20% van de overeengekomen prijs;
B. bij annulering tussen 2 en 3 kalender maanden voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 40% van de overeengekomen prijs;
C. bij annulering tussen 1 en 2 kalender maanden voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 60% van de overeengekomen prijs;
D. bij annulering tussen 1 week en 1 kalender maand voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 90% van de overeengekomen prijs;
E. bij annulering tot 1 week voor de uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen prijs.
18.2 Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde prestaties voornoemde vergoedingen pro rata van toepassing.
18.3 De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart BASS MARINE ter zake.

ARTIKEL 19: ONTBINDING

19.1 Buiten hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald, is elk der partijen bevoegd deze overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere partij:
A. in staat van faillissement is verklaard;
B. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
C. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
D. onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
19.2 In het geval BASS MARINE, om welke reden dan ook, tot ontbinding van de overeenkomst overgaat, wordt al hetgeen door de wederpartij aan BASS MARINE verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar. 

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

20.1 Op de tussen BASS MARINE en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
20.2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor BASS MARINE, door dat recht worden beheerst.
20.3 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat BASS MARINE de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar BASS MARINE gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
20.4 Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat BASS MARINE aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.20.5 Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is BASS MARINE gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c. q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.